KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC: 2015- 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC2015- 2016

 

          I- Nh÷ng c¨n cø ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch

Căn cứ Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2015 – 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX;

Căn cứ Hướng dẫn số 505 /SGD&ĐT-GDTH ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với cấp Tiểu học;

Căn cứ Hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với cấp Tiểu học;

Căn cứ tình hình thực tế nhà trường, trªn cơ sở kết quả thực hiện n/v 2014-2015 trường Tiểu học Tân Phong xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 như sau:

II- §Æc ®iÓm t×nh h×nh.

1- ThuËn lîi

- Nhµ tr­êng lu«n ®­îc sù chØ ®¹o s©u s¸t cña Phßng GD&ĐT Vò Th­.

- §­îc sù quan t©m cña cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn vµ c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ.

- Tr­êng ®­îc UBND TØnh Th¸i B×nh c«ng nhËn lµ tr­êng TiÓu häc ®¹t chuÈn Quèc gia møc ®é II.

2/ Khã kh¨n.

- Trường cã 2 khu riªng biệt, c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu mét sè phßng chøc n¨ng khu trung t©m, thiếu 1 phßng häc khu MÔ S¬n.  §Þa bµn d©n c­ réng khu Mễ Sơn c¸ch khu Ô Mễ 4km cho nªn khã kh¨n cho viÖc qu¶n lý chØ ®¹o, ®iÒu ®éng gi¸o viªn vµ huy động häc sinh giái còng nh­ chÊt l­îng ho¹t ®éng bÒ næi ®èi víi khu Mễ Sơn. §êi sèng kinh tÕ nh©n d©n kh«ng ®ång ®Òu cßn mét bé phËn gÆp nhiÒu khã kh¨n cho nªn phô huynh cã t­ t­ëng giao kho¸n viÖc giao dôc HS trong nhµ tr­êng.

- NHIỆM VỤ CHUNG

Năm học 2015-2016 là năm học thứ hai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục và Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng môi trường văn hóa trong các trường mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015-2020” theo Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh Thái Bình. Trường Tiểu học Tân phong bám sát phương hướng, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của cấp trên, tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” để đổi mới và phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương với các nhiệm vụ chính sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp của Ngành triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng, định hướng phát triển năng lực; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; tiếp tục thực hiện mô hình phương pháp “Bàn tay nặn bột”, “ Phương pháp dạy học môn Mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch” đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tích cực triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới ; chỉ đạo dạy CGD Tiếng Việt lớp 1 ở tất cả các lớp.

3. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi (PCGDTH ĐĐT), đảm bảo vững chắc các tiêu chí về tỷ lệ huy động, chất lượng và hiệu quả giáo dục; quan tâm đến tiêu chí về CSVC, duy trì và từng bước nâng cao  PCGDTH ĐĐT mức độ 2. Chủ động và làm tốt công tác phổ cập OLINE.

4. Nâng chất lượng trường lớp dạy 2 buổi/ngày, dạy tin học; dạy ngoại ngữ; Phối hợp với y tế tổ chức tuyên truyền, phòng chống các dịch bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh và giáo viên.

5. Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.

 

B. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU

- Huy động 100% trẻ 6 tuổi phát triển bình thường vào lớp 1

- Giữ vững trường đạt chuẩn phổ cập Đ ĐT mức độ 2

- 100% học sinh Đạt:  hình thành và phát triển phẩm chất

- 100% học sinh Đạt:  hình thành và phát triển năng lực.

- Học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99.5% ( Năm trước đạt 99.3%)

- Häc sinh hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh tiÓu häc : 100%

- 100% sè häc sinh ®­îc häc ®ñ 10 buæi / tuÇn.

- 100% số học sinh được học môn Tiếng Anh trong đó khối 3 thực hiện chương trình mới và 100% số học sinh được học môn tin học .

- 40->50% HS đề nghị được HT khen.

- Tổ chức ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi cho học sinh khối 3 đến khối 5.

- Tổ chức được các câu lạc bộ học sinh yêu thích ở các môn học, phân công cho CBGV phụ trách các câu lạc bộ bằng nhiều hình thức khác nhau để thu hút được học sinh tham gia vào các câu lạc bộ phát huy được sở trường, sự yêu thích của học sinh ở từng môn học.

- Nâng cáo chất lượng thi giải Toán, Tiếng Anh trên mạng Internet ở tất cả các khối lớp theo quy định của BTC. Tập trung cho các khối lớp tham dự các kỳ thi cấp Tỉnh và Quốc gia..

- Phấn đấu giữ vững trường đạt chuẩn QGMD2.

- øng dông CNTT vµo Qu¶n lý ( Hòm thư điện tử, trang Wbisai của trường, của ngành...Các phần mềm quản lý như 4.8, phần mềm phổ cập...); gi¶ng d¹y vµ häc tËp ( bảng tương tác, giáo án trình chiếu, cấc phương tiện hỗ trợ dạy học...)

- Tổ chức thực hiện tốt hội khoẻ phù đổng ở 3 cấp: Trường, cụm trường và Huyện để chọn được VĐV tham dự hội khoẻ cấp Tỉnh, phấn đấu có học sinh đạt dự thi hội khoẻ cấp Tỉnh

- Thực hiện ®Çy ®ñ hå s¬ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng tr­êng TiÓu häc .

- Tổ chức  hiệu quả của việc làm mới được đăng ký thực hiện trong năm học 2015-2016: Cải tạo cảnh quan nhà trường.

- Giữ vững c¸c tiªu chÝ vÒ tr­êng häc Xanh- S¹ch - §Ñp, an toµn; phấn đấu đạt xuÊt s¾c vÒ tr­êng täc th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc.

- 100% sè líp cã th­ viÖn líp häc phÊn ®Êu lµm tèt phong trµo “gãp mét cuèn s¸ch nhá ®äc nhiÒu cuèn s¸ch hay” ë tÊt c¶ c¸c tr­êng TiÓu häc trong toµn huyÖn,  100% sè líp häc ®­îc trang trÝ, cã H§TQ nh­ ch­¬ng tr×nh VNEN.

- 100% số học sinh được học chương trình CGD Tiếng Việt 1; vận dụng tốt phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy một số môn học; Môn Mỹ Thuật các trường bố trí vận dụng phương pháp dạy học của Đan Mạch vào các tiết học của khối lớp 5, nhân rộng ở các khối 3,4.

C - NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

I. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua

Chỉ tiêu:

100% CBGV- NV và học sinh cam kết thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.

100% CBGV- NV  và học sinh cam kết thực hiện chủ đề năm học: Kỉ cương nghiêm- chất lượng thực; Không dạy thêm học thêm; “ ba không”

100% CBGV- NV và học sinh tham gia xây dựng môi trường GD lành mạnh, an toàn.

100% CBGV- NV và học sinh thực hiện tốt ATGT.

* Biện pháp:

 1. Thực hiện Chi thị số 03-CT/TW cùa Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tập trung các nhiệm vụ:

  - Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

  - Thực hiện nghiêm túc Chi thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chinh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị  số 5105/CT-BGD&ĐT ngày 03/11/2014 của BGD&ĐT về thược hiện dạy thêm học thêm ở Tiểu học.

  - Tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu chi trong các trường Tiểu học, thực hiện nghiêm túc theo Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

  - Tiếp tục triển khai các biện pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu, học sinh bỏ học, bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh ngồi sai lớp; tổ chức hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh tham gia các câu lạc bộ yêu thích , các sân chơi gioa lưu.

 2. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực chú trọng các hoạt động:

- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sổng cho học sinh. Thực hiện Chi thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thồng tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học.

- Đẩy mạnh phong trào xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; đủ nhà vệ sinh sạch sẽ cho học sinh và giáo viên.

- Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới (với cả phần lễ và phần hội) gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới trên tinh thần công văn 478 ngày 14/8/20015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình; Công văn số 107 ngày 20/8/2015, Công văn 113 ngày 28 tháng 8 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vũ Thư.

- Tổ chức "Tuần lễ SHTT” đầu năm học mới đối với học sinh  nhằm giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới và cảm thấy vui thích khi được đi học.

- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường (tuỳ điều kiện cụ thể, có thể tổ chức trao giấy chứng nhận của Hiệu trưởng cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và các sinh hoạt tập thể, giao lưu, văn nghệ,...).

II. DUY TRÌ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC

1/ Sè l­îng.

* ChØ tiªu:

- Huy ®éng 100% sè trÎ 6 tuæi cã søc khoÎ b×nh th­êng vµo líp 1( 124 em - Huy ®éng hÕt trÎ khuyÕt tËt (2 HS cã ®iÒu kiÖn vµo häc hoµ nhËp).

- Kh«ng cã häc sinh bá häc.

- Tû lÖ häc sinh ®i häc chuyªn cÇn ®¹t cao 99,5% trë lªn.

* BiÖn ph¸p:

1- NhËn vµ huy ®éng hÕt trÎ 6 tuæi sinh n¨m 2009 vµo líp 1. Lµm tèt ngµy tuyªn truyÒn vµ thùc hiÖn ngµy 1/6 kh«ng nhËn trÎ sinh sau n¨m 2009.

- 100% trÎ 6 tuæi ph¶i ®­îc kiÓm tra ®èi chiÕu giÊy khai sinh chÝnh .

2- §iÒu tra n¾m l¹i sè trÎ ch­a ®i häc mÉu gi¸o 5T trong dÞp th¸ng 8. Häc sinh diÖn khuyÕt tËt, häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n vµ häc sinh ë n¬i kh¸c chuyÓn vÒ.

3- Thùc hiÖn tèt cã hiÖu qu¶ cña ngµy 5/9 toµn d©n ®­a trÎ ®Õn tr­êng.

4- Giao sè l­îng cho gi¸o viªn chñ nhiÖm. Sè l­îng cã tÝnh ph¸p lý kh«ng ®­îc tù ý chuyÓn ®æi häc sinh.

Cô thÓ sè l­îng tÝnh ®Õn ngµy 05/9/2015

Líp

Khèi 1

Khèi 2

Khèi 3

Khèi 4

Khèi 5

Céng

126

138

113

120

110

Céng toµn tr­êng 21 líp cã 607 häc sinh (có 2HS khuyết tật: Lãm+Yến).

Trong ®ã:    Khu ¤ Mễ:           441 häc sinh;   Khu MÔ S¬n:   166 häc sinh

5- Theo dâi sÜ sè hµng ngµy, tû lÖ chuyªn cÇn häc sinh nghØ häc ph¶i cã giÊy phÐp cña phô huynh. Theo dâi kÞp thêi nh÷ng diÔn biÕn cña häc sinh khi nghØ häc tr¸nh chñ quan lµm tèt kh©u vËn ®éng häc sinh khi cã dÊu hiÖu bá häc.

6- Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n cho tõng thµnh viªn trong héi ®ång s­ ph¹m (HiÖu tr­ëng, Phã hiÖu tr­ëng, v¨n phßng kÕ to¸n, Tæng phô tr¸ch, gi¸o viªn trùc ban).Trong tiÕt 1 ph¶i n¾m ®­îc sÜ sè, qu¶n lý sæ s¸ch theo dâi sè l­îng.

7- §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng §éi ®i vµo nÒ nÕp cã chiÒu s©u nh­ c¶i tiÕn c¸c h×nh thøc sinh ho¹t cã hiÖu qu¶ cã t¸c dông gi¸o dôc nh­ vui ch¬i, ca móa h¸t tËp thÓ, thÓ dôc gi÷a giê, thÓ thao, sinh ho¹t sao, sinh ho¹t §éi. §éi tuyªn truyÒn m¨ng non.

TiÕp tôc x©y dùng c¶nh quan tr­êng líp khang trang s¹ch ®Ñp t¹o m«i tr­êng gi¸o dôc lµnh m¹nh, m«i tr­êng gi¸o dôc th©n thiÖn ®Ó cã søc thu hót häc sinh ®Õn tr­êng. Mçi ngµy ®Õn tr­êng lµ mét ngµy vui.

8- Quan t©m ®Õn häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n, ®Æc biÖt häc sinh khuyÕt tËt. TiÕp tôc thùc hiÖn tèt viÖc mçi c¸n bé gi¸o viªn trùc tiÕp ®ì ®Çu ch¨m sãc 1->2 häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n, khuyÕt tËt b»ng nh÷ng viÖc lµm cô thÓ vÒ t×nh c¶m, vËt chÊt cho 34 häc sinh.

9- KÕt hîp tèt 3 m«i tr­êng gi¸o dôc: gia ®×nh, nhµ tr­êng vµ x· héi. §Æc biÖt dùa vµo ®oµn thÓ nh­ Héi cha mÑ häc sinh, héi khuyÕn häc, héi phô n÷ ®Ó duy tr× sè l­îng häc sinh. TiÕp tôc sö dông cã hiÖu qu¶ nÒ nÕp sæ liªn l¹c gi÷a nhµ tr­êng vµ gia ®×nh theo ®Þnh kú gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i ghi ®Çy ®ñ râ rµng ®óng theo néi dung ®Ó göi cho gia ®×nh häc sinh vµ khi nhËn ph¶i cã ch÷ ký x¸c nhËn cña phô huynh häc sinh, ban gi¸m hiÖu trùc tiÕp kiÓm tra.

10- N©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn tõng b­íc gióp đỡ HS gặp khã khăn trong học tập, n©ng cao chÊt l­îng c¸c c©u l¹c bé HS yªu thÝch.

11- Líp nµo cã häc sinh bá häc do gi¸o viªn thiÕu tr¸ch nhiÖm sÏ kh«ng xÐt danh hiÖu thi ®ua vµ kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô.

2/ Phæ cËp:

* ChØ tiªu:

- Huy ®éng 100% trÎ 6 tuæi vµo líp 1 vµ trÎ khuyÕt tËt cã ®iÒu kiÖn vµo häc hoµ nhËp.

- N©ng tû lÖ vµ chÊt l­îng ë c¸c tiªu chuÈn.

Phæ cËp ®óng ®é tuæi:    6 - 11 tuæi   ®¹t 98.2.%   

                             12, 13, 14 tuæi      ®¹t 100%

- Bé hå s¬: Kh¸ tèt.

- X· ®¹t phæ cËp gi¸o dôc ĐĐT häc møc ®é II.

* BiÖn ph¸p:

1- Thùc hiÖn theo th«ng t­ 36 vÒ phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc, đảm bảo tốt về : Sè häc sinh, ®éi ngò CBGV, c¬ së vËt chất.

KÕt hîp tr­êng THCS vµ tr­êng mÇm non thùc hiÖn ®iÒu tra tr×nh ®é  ®é tuæi 0-60 nhËp phÇn mÒm MOET ®¶m b¶o khíp sè l­îng.

2- Lµm tèt c«ng t¸c tham m­u tuyªn truyÒn nhÊt lµ ®èi t­îng phô huynh häc sinh nh­ LuËt gi¸o dôc (söa ®æi), LuËt b¶o vÖ ch¨m sãc trÎ em. Th«ng qua c¸c cuéc häp ban ngµnh, Héi cha mÑ häc sinh vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc.

3- Cñng cè ho¹t ®éng cña ban chØ ®¹o c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc cña tr­êng vµ x·.

4- Ph©n c«ng gi¸o viªn vµ båi d­ìng nghiÖp vô kiÓm tra cho mét sè gi¸o viªn lµ ng­êi ®Þa ph­¬ng ®Ó n¾m ®iÒu tra ®éi tuæi ë 7 th«n víi nguyªn t¾c ®iÒu tra n¾m hÕt ®é tuæi ph¶i phæ cËp theo b¶n chÝnh giÊy khai sinh.

Cô thÓ ph©n c«ng ®iÒu tra th«n nh­ sau:

Th«n ¤ MÔ 1: §/c Hoµi

Th«n ¤ MÔ 4: §/c B×nh

Th«n ¤ MÔ 2: §/c §µo

Th«n Thôy B×nh: §/c Lan

Th«n ¤ MÔ 3: §/c Tho

Th«n MÔ S¬n 1: §/c T©m

 

Th«n MÔ S¬n 2: §/c T©m

5-  Quan t©m ®Õn häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n ®Æc biÖt vµ häc sinh tµn tËt häc hoµ nhËp (5), con gia ®×nh chÝnh s¸ch nh­ tham m­u víi ®Þa ph­¬ng miÔn c¸c kho¶n ®ãng gãp x©y dùng nh­ tu bæ vËt chÊt, trî gióp s¸ch vë, tÆng quµ nh©n ngµy khai gi¶ng vµ dÞp tÕt.

6- Thùc hiÖn cã nÒ nÕp ngµy lµm phæ cËp mïng 1 ®Çu th¸ng nghiªm tóc. VËn dông phÇn mÒm Qu¶ng Ých vµo c«ng t¸c phæ cËp, cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o viÖc cËp nhËt nh÷ng biÕn ®éng vÒ sè l­îng phæ cËp vµo c¸c lo¹i hå s¬ theo quy ®Þnh.

7- Cñng cè tèt bé hå s¬ phæ cËp ghi ®óng ®ñ, râ rµng, khíp vµ chÝnh x¸c gi÷a c¸c lo¹i hå s¬ phæ cËp b¶o qu¶n l­u gi÷ tèt hå s¬.

8- Tham gia c«ng t¸c xo¸ mï ch÷ vµ häc tËp céng ®ång.

- Thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và các văn bản có liên quan.

- Thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra PCGDTH đúng độ tuổi để đảm bảo đúng tình hình thực tế; tích cực, chủ động tham mưu với các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục, củng cố, duy trì đạt chuẩn PC Mức độ 2 (theo Nghị định 20).

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản lí số liệu về PCGDTH. Phân công PHT quản lý theo sát và đảm bảo số liệu chính xác.

 1. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THỜI GIAN, CHƯƠNG TRÌNH GD

- Ngày tựu trường: 03/8/2015

- Ngày khai giảng: 05/9/2015

- Ngày hoàn thành chương trình: 21/5/2016

- Xét công nhận HTCTTH: trước ngày 30/5/2016

Năm học được chia làm 2 học kì:

- Học kỳ I: Từ 10/8/2015 đến 09/01/2016, gồm 18 tuần thực học, 01 tuần dành cho các hoạt động khác (ngày vào chương trình tuần 1: 17/8/2015).

- Học kỳ II: Từ 11/01/2016 đến 21/5/2016, gồm 17 tuần thực học, 01 tuần dành cho các hoạt động khác .

IV. CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

 1. Hoạt động chuyên môn

*/ Chỉ tiêu:

 • 100% CBGV thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình, thời khóa biểu.
 • 100% các môn được thực hiện các chuyên đề cấp trường.
 • Đổi mới SHCM . 100% CBGV tham gia kết nối trường học.
 • Thực hiện đánh giá HS theo đúng TT30/BGD: Bằng lời, bằng nhận xét
 • Đủ các loại hồ sơ chuyên môn, hồ sơ tổ khối, hồ sơ GV.

*/ Biện pháp:

- Tăng c­ường bồi dư­ỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ bằng cách tổ chức hiệu quả các chuyên đề cấp tr­ường, cụm, xây dựng đội ngũ cốt cán, khơi nguồn trí tuệ trong tập thể giáo viên, trao đổi bàn bạc việc thực hiện chương trình và phư­ơng pháp giảng dạy của các khối và chất lượng hoạt động các câu lạc bộ.

- Thực hiện tốt các chuyên đề bồi d­ưỡng chuyên môn, coi trọng việc tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ và năng lực giảng dạy. Đặc biệt chú ý đến sáng tạo lựa chọn sử dụng hợp lí PPDH và đồ dùng dạy học. Tập trung ĐMPPDH, tự học đúc rút kinh nghiệm sử dụng phù hợp các ph­ương pháp dạy học như:

Phương pháp “ Bàn tay nặn bột”:

Tiếp tục thực hiện Đề án "Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015" theo Quyết định số 6120/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Công văn số 3535 /BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác. Thực hiện hiệu quả phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực theo nội dung đã tập huấn, góp phần củng cố, nâng cao số lượng tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”. Tiếp tục tổ chức tốt các hội thảo chuyên đề, dự giờ, thao giảng (cấp trường, cụm trường) về phương pháp “Bàn tay nặn bột” để rút bài học kinh nghiệm nhằm triển khai nhân rộng ở nhiều môn học nâng cao việc tự học cho học sinh.

 Tổ chức sơ kết thực hiện để đánh giá rút kinh nghiêm, từng bước mở rộng phạm vi triển khai, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên – Xã hội, môn Khoa học thông qua việc áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột. Ban giám hiệu tạo mọi điều kiện và giao quyền cho giáo viên chủ động vận dụng ở mức độ phù hợp. Giáo viên được chủ động bố trí thời gian hợp lý để hướng dẫn học sinh học tập.

- Tham gia đầy đủ và triển khai kịp thời có hiệu quả các chuyên đề do PGD, cụm trường tổ chức. Mỗi tháng tổ chuyên môn tổ chức 1- 2 chuyên đề (do đ/c PHT chỉ đạo cụ thể) thống nhất ph­ương pháp. Mỗi lần chuyên đề thực hiện 2-3 tiết trong đó 1 tiết dự chung toàn tr­ường; 1-2 tiết dự theo tổ, khối.

- Thực hiện tốt nề nếp dự giờ, nâng cao năng lực chuyên môn; dự đủ số giờ quy định. Ngoài số giờ tổ chức các chuyên đề do Sở, Phòng, Tr­ường, cụm tr­ường, liên cụm trư­ờng tổ chức, mỗi GV phải tự dự giờ 18 tiết/ năm . Giờ dự thực hiện đều trong các tháng, không tập trung vào các tháng cao điểm. Cuối buổi dự giờ có nhận xét đánh giá, cho điểm, xếp loại cụ thể.

- Tích cực học tập sử dụng phư­ơng tiện dạy học hiện đại. Tự trau dồi nghiệp vụ sử dụng máy tính. Tự bố trí thời gian ít nhất mỗi tuần 1 buổi học vi tính tại trường.

- Chọn cử GV có trình độ chuyên môn tốt, có tinh thần trách nhiệm cao làm nòng cốt ở các khối.

          - Tổ chức nghiêm túc, có hiệu quả các đợt hội thi GVG các cấp: trư­ờng, cụm trường, huyện. Phấn đấu có 1 - 2 Đ/C đạt giải cấp cụm,  liên cụm,  cấp huyện, tỉnh.

- Duy trì sinh hoạt chuyên môn cấp cụm của GV chuyên trách.

- Thực hiện tốt việc dạy và dự chuyên đề cấp cụm: Tháng 10 Song Lãng, Tháng 12 Minh Lãng, Tháng 2 Phúc Thành, Tháng 3 Tân Phong , tháng 4 Tân Hòa).

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm kết quả năm tr­ước để khắc phục những tồn tại trong quá trình thực hiện. Hội thảo công tác chuyên môn các khối, thông qua đó giúp CBQL và GV trao đổi kinh nghiệm góp phần nâng cao hiệu quả quản lí và chất l­ượng giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi giúp giáo viên còn hạn chế về chuyên môn và  tiếp cận nội dung, ch­ương trình và phư­ơng pháp  giảng dạy mới để vận dụng vào tiết dạy của mình.

- Thực hiện nghiêm túc và có chất l­ượng giờ lên lớp, đúng giờ giấc quy định, đúng việc, truyền thụ đủ, đúng, có hệ thống nội dung kiến thức, đánh giá xếp loại giờ dạy theo đúng chuẩn của Bộ giáo dục (có văn bản kèm theo).

- Mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp hiểu và làm rõ chức năng công tác chủ nhiệm, đư­a lớp vào nề nếp ngay từ đầu năm học, cho học sinh học nội quy trường, lớp. Họp phụ huynh đủ 3 kì/năm ghi sổ liên lạc theo đúng quy định. Hoàn thành các loại hồ sơ của lớp, của trư­ờng.

- Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy - học trên cơ sở đảm bảo Chuẩn kiến thức và kỹ năng các môn học, vận dụng linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức phù hợp với trình độ và khả năng nhận thức của học sinh địa phương. Giao trách nhiệm cho giáo viên chủ động thực hiện phân phối chương trình môn học theo từng tuần. Mỗi giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy bám sát yêu cầu cơ bản của chương trình.

- Kế hoạch dạy học phải thể hiện rõ những hoạt động của giáo viên và học sinh. Kết hợp hài hoà các hình thức và phương pháp tổ chức dạy học sao cho giờ học trên lớp nhẹ nhàng và có hiệu quả cao, tuyệt đối không dạy quá tải, giảm yêu cầu học thuộc lòng, nhớ máy móc nhiều sự kiện, số liệu, câu văn, bài văn mẫu; coi trọng thực hành vận dụng, khuyến khích khả năng sáng tạo của học sinh. Đối với lớp 4, lớp 5 giáo viên cần hướng dẫn và rèn luyện cho học sinh kỹ năng ghi vở và khả năng tự học.

 + Tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ, khối chuyên môn trong trường và cụm; đưa SHCM trở thành hoạt động thường xuyên, có chất lượng nhàm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí ưong chỉ đạo chuyên môn, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho giáo viên trong hoạt động dạy học, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện tốt các hoạt động đánh giá học sinh, quan tâm động viên khích lệ học sinh quan tâm đến nhận xét thường xuyên đến từng học sinh, tạo cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên được phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học.

- GV cần xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng để giáo viên trong trường cùng tham khảo, học sinh luyện tập và vận dụng sáng tạo các nội dung đã học (Cuối kì, cuối năm từng GV có ma trận đề, ma trận câu hỏi và đề phù hợp chuẩn với từng khối lớp).

- Thực hiện việc phát âm chuẩn với GV, HS trong giảng dạy, học tập, giao tiếp. tránh ngọng theo địa phương l-n.

2. Chất lượng giảng dạy học sinh:

2.1 Møc ®é h×nh thành và ph¸t triển phÈm chÊtnăng lc HS

* Chỉ tiêu:   Phẩm chất:  Đạt : 100%.         Năng lực: Đạt 100%   

     * BiÖn ph¸p:

1- Thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y néi kho¸ m«n ®¹o ®øc vµ c¸c m«n liªn quan ®Õn gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh. Gi¸o dôc t­ t­ëng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh theo tµi liÖu 2 tiÕt/ khèi/ n¨m.

2- Gi¸o viªn chñ nhiÖm n¾m ch¾c c«ng viÖc cña tõng th¸ng. Ngay trong th¸ng 9 tæng phô tr¸ch tËp huÊn c«ng t¸c §éi cho gi¸o viªn chñ nhiÖm. Ph¸t ®éng thi ®ua theo chñ ®Ò n¨m häc vµ tõng giai ®o¹n nh­ 20/10; 20/11; 22/12; 26/3; 19/5.

3- Quan t©m ®Õn häc sinh nghÌo, ®Õn hoµn c¶nh khã kh¨n, c¸c em khuyÕt tËt häc hoµ nhËp.

4- §­a sinh ho¹t ®éi vµo nÒ nÕp nh­ sinh ho¹t chi ®éi vµo tuÇn 2, 4 (tuÇn ch½n) sinh ho¹t sao nhi ®ång.

5- Tæ chøc thi ®ua trong häc sinh. §Èy m¹nh c«ng t¸c tù qu¶n, x©y dùng biÓu ®iÓm thi ®ua chi tiÕt ®Çy ®ñ dÔ hiÓu theo dâi thi ®ua kh¸ch quan trung thùc.

6- Duy tr× chµo cê ®Çu tuÇn ®Òu ®Æn nÒ nÕp cã t¸c dông gi¸o dôc rÊt lín ®èi víi häc sinh nh­: H¸t quèc ca, ®éi ca ®óng ®Òu. XÕp lo¹i thi ®ua biÓu d­¬ng khen th­ëng, g­¬ng ng­êi tèt viÖc tèt. Trao cê thi ®ua lu©n l­u cho líp dÉn ®Çu tuÇn, th¸ng... Ph¸t ®éng phong trµo ®äc vµ lµm theo b¸o ®éi.

7- Tæ chøc cho häc sinh toµn tr­êng häc tËp 5 nhiÖm vô häc sinh tiÓu häc, 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y, néi quy cña líp cña nhµ tr­êng vµ chÊp hµnh tèt LuËt an toµn giao th«ng.

8- Duy tr× ®ång phôc 3 ngµy thø 2, thø 4 vµ thø 6 trong tuÇn.

9- Phèi hîp ®­îc 3 m«i tr­êng gi¸o dôc nhµ tr­êng gia ®×nh vµ ®oµn thÓ.

10- Thùc hiÖn tèt c¸c ChØ thÞ nghÞ ®Þnh nh­ phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi x©m nhËp vµo häc ®­êng,chÊm døt t×nh tr¹ng häc sinh ¨n quµ vÆt trong tr­êng.

11- Tæ chøc vËn ®éng häc sinh tham gia c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn nh­ tham gia gióp ®ì b¹n nghÌo cã hoµn c¶nh khã kh¨n trong líp, tr­êng; tham gia thùc hiÖn phong trµo uèng n­íc nhí nguån. Th¨m viÕng nghÜa trang liÖt sÜ vµ Nhµ bia t­ëng niÖm cña x·. NhËn ch¨m sãc §×nh ¤MÔ lµ di tÝch v¨n ho¸ ®­îc UBND tØnh c«ng nhËn.

Tõng b­íc h­íng dÉn HS hoµn thµnh 5 tù theo nh­ ch­¬ng tr×nh VNEN: T gi¸c, t hc, t  tin, t qun, tđ¸nh gi¸.

* §èi víi GV: Ph¸t ®éng phong trµo mçi thÇy, c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo vÒ phÈm chÊt lèi sèng. Thùc hiÖn ®óng quy tr×nh ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh theo TT 30.

 • TÝch cùc x©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc.
 • 2.2  Đánh giá quá trình học tập các môn học:

  * Chỉ tiêu:

  - Nâng cao chÊt l­îng v¨n ho¸ thùc chÊt.

       - Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học : 100%

            - Lên lớp đợt 1: 99% trở lên.

            - 100% số học sinh được học đủ 10 buổi / tuần.

  - Thực hiện Công nghệ TV1, CTGD Mĩ Thuật mới, CT Tiếng Anh lớp 3 mới. 100% số học sinh được học môn Tiếng Anh và Tin học.

       - Vë s¹ch ch÷ ®Ñp 80% sè líp , sè HS ®¹t víi 3 lo¹i vë quy ®Þnh: ChÝnh t¶, TËp viÕt, LuyÖn viÕt. Trường đạt VSCĐ cấp huyện.

      * Biên pháp:

  1. Đảm bảo đủ 35 tiết trên tuần : Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu bổ trợ, không giao bài tập về nhà cho HS. Bồi dưỡng học sinh năng khiếu; dạy học các môn học tự chọn; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá…

  2/Tăng cường các hoạt động thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, tổ chức học sinh tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương; hoạt động ngoại khoá, giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ…

  3/ Thực hiện kiểm tra, đánh giá HS: Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  - Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định sổ 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo đục và Đào tạo. Trên cơ sở đảm bảo mục tiêu của giáo dục Tiểu học, trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh:

  + Tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh.

  + Điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và đinh hướng phát triển năng lực học sinh;

  + Triển khai các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh, chú trọng việc nhận xét, động viên, góp ý học sinh trong quá trình học tập.

  + Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học Tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS (trường có 01 HS nhiễm)...) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên.

  - Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày:

    + Thời lượng từ 7 tiết đến 8 tiết/ngày đảm bảo 35 tiết /tuần (dựa vào đặc thù của trường) đảm bảo yêu cầu:

      + Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu bổ trợ. Hướng dẫn học sinh mang sách, vở, đồ dùng học tập theo Thời khóa biểu có thể học sinh để sách, vở, đồ dùng học tập tại lớp.

          + Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực về các lĩnh vực giáo dục dưới hình thức sân chơi phù hợp với học sinh tiểu học như “ngày hội trạng nguyên nhỏ tuổi” từ khối 3->khối 5, thi giải toán và Olympictiếng Anh, Toán qua Internet, số lượng không hạn chế. Theo chỉ đạo của PGD, GVCN và GV tiếng Anh, GV dạy TNXH, Khoa-Sử- Địa) cho học sinh giải vòng tự luyện (dành cho  những học sinh có điều kiện) đến hết vòng cấp trường, trường tổ chức thi cấp trường để thi đua giữa các GV. Sau cuộc thi cấp trường tổ chức bồi dưỡng học sinh theo nhóm để tham gia thi cấp huyện, tỉnh, toàn quốc. Duy trì phối hợp với hội đồng đội huyện tổ chức  hội tin học trẻ số lượng HS không hạn chế.

             + Duy trì giao lưu học sinh năng khiếu Viết chữ đẹp các khối 345 mỗi lớp 3-4 HS do GVCN tự luyện tại lớp và tổ chức cấp trường để thi đua GV. Tháng 11 từ ngày 01->14 tập trung luyện theo nhóm, từ 15->30 tháng 11 dự cấp cụm, chọn bài gửi cấp huyện công nhận.

            Phân công GV dạy nhóm( từ sau khi thi cấp trường):

  -  Chữ đẹp K3,4,5: đ/c Thương. Chi trả theo hình thức khoán thống nhất chung trong các trường: 50.000đ/ 1 buổi x 10 buổi/1 khối.   

  - Toán mạng K3: đ/c Thơ, K4: đ/c Ngân, K5: đ/c Xuân. Chi trả theo hình thức khoán thống nhất chung trong các trường: 50.000đ/ 1 buổi x 20 buổi/1 khối.   

                       * Triển khai dạy học ngoại ngữ

  Chỉ tiêu:   - 100% HS được học và sử dụng thành thạo 4 kĩ năng tiếng Anh theo chương trình lớp học.

                   - 95%->100% HS đạt 5 điểm trở lên trong các bài kiểm tra cuối kì, cuối năm.

                   - Có HS K3;4;5 tham gia Tiếng Anh mạng cấp Huyện tỉnh, Quốc gia  Giao đ/c Ngần, Lê Hà phụ trách. Chi trả theo hình thức khoán thống nhất chung trong các trường: 50.000đ/ 1 buổi x 20 buổi/1 khối   

     Biện pháp:     Triển khai chương trình Tiếng Anh thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

  - Thực hiện dạy môn Tiếng Anh khối 1: 1 tiết / tuần,  lớp 3.4.5: 3 tiết/tuần. Lớp 3 theo chương trình mới mà SGD chỉ đạo ;

  - Triển khai dạy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viêt cho học sinh và thống nhất kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công vãn số 3032/ BGDĐT-GDTH ngày 09/5/2013 và thông tư 30 về dánh giá học sinh Tiểu học.

  - Thực hiện nghiêm túc Công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy học Tiếng Anh tiểu học.

  + Từng bước thực hiện bồi dưỡng nâng chuẩn cho đội ngũ giáo viên Tiếng Anh.( Khuyến khích GV học trình độ B2 cho 1 đ/c GV chưa đạt).

  + Lập danh sách HS, 2GV tiếng Anh tự bồi dưỡng HS qua vòng cấp trường, sau đó

  * Tổ chức dạy học môn Tin học:

  */ Chỉ tiêu - 100% HS được học tin học: Khối 1: 1 tiết/ tuần. Khối 2->5: 2 tiết /tuần.

  - 100% HS được học lý thuyết và thực hành thành thạo nội dung chương trình lớp học môn tin.

  - Có 10-12 HS tham gia giao lưu tin học trẻ các cấp.

  */ Biện pháp: - Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học-Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, nghiên cứu sáng tạo. Phấn đấu 100% số học sinh được học tin học. Quản lý tốt về thời lượng, chất lượng dạy học môn tin học ở các khối lớp.

  - Tăng cường tu bổ phòng tin đảm bảo máy tính được sử dụng tối đa.

  - Tăng lương cho GV tin học: 25.000đ/ tiết (áp dụng với 23 tiết/ tuần). Tăng giờ từ tiết 24 trở đi tính như GV VH.

  * Tổ chức dạy học Tiếng Việt 1 Công nghệ

  Chỉ tiêu: 

  100% HS lớp 1 được học chương trình công nghệ TV 1. Học hết lớp 1 100% HS đọc thông viết thạo.

  Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục theo Quyết định số 2007/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 6 năm 2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1,Quyết định số 52 ngày 20/5/2015 của Trường phòng Giáo dục và Đào tạo Vũ Thư), tăng cường tổ chức Hội thảo chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn trường để nâng cao trình độ, trao đổi kinh nghiệm và dạy minh họa khi chuyển sang mẫu bài mới; thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ các trường trong quá trình thực hiện; chỉ đạo dạy học tăng thời lượng (nếu cần); phối hợp sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực để tổ chức dạy học; điều chỉnh ngữ liệu phù hợp với địa phương. 

 • * Về các hoạt động giáo dục khác:

  Thể dục thể thao:

   Chỉ tiêu: 100% HS được học TD nội khóa, có Đổi tuyển HS tham gia hội khỏe cấp cụm, huyện, tỉnh với các môn. Hội khoẻ cấp trường tổ chức trong tháng 10 và cấp huyện tổ chức trong tháng 11 với các môn: Điền Kinh; Bóng đá, đá cầu; Arobic, bóng bàn. Mức chi trả theo sự thống nhất chung của cụm: Khoán  

  Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh tiểu học: Kết hợp cụm thực hiện giao lưu tiếng hát dân ca GV-HS đại diện cho cả huyện dự cấp tỉnh vào tháng 2/2016. Làm tốt hoạt động ngoài giờ lên lớp, chú ý các hoạt động như ca múa hát sân trường, tổ chức trò chơi dân gian và một số hoạt động khác..

  - Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong trường học, các quy định về vệ sinh trường học. Đặc biệt quan tâm việc tuyên truyền và phòng chống các loại dịch bệnh. Vận động 100% học sinh tham gia bảo hiểm Y tế để tạo điều kiện phục vụ cho việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu, hỗ trợ kinh phí để xây dựng phòng y tế của nhà trường. Kết hợp các chương trình giáo dục “dinh dưỡng học đường”, “vệ sinh răng miệng”, “Bảo vệ môi trường”... với các hoạt động hỗ trợ giáo dục ngoại khóa khác.

  - Thực hiện tốt kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh. Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh thông qua chương trình nội khóa và các hoạt động ngoại khoá tại các nhà trường, xây dựng trường học an toàn. Tuyên truyên: Phòng tránh đuối nước, ATGT, tai tệ nạn XH.

  Dạy học đối với học sinh khuyết tật

  - Tổ chức GD hòa nhập cho trẻ khuyết tật theo Luật người khuyết tật, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật, triển khai hiệu quả chính sách về người khuyết tật: Quỵết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT Quy định về giáo dục hòa nhập cho người tàn tật, khuyết tật; Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khỏ khăn; Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật. Tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng trong các cơ sở giáo dục.

  - Giáo dục trẻ khuyết tật phải phù hợp đối tượng, chủ động điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật.

  III. HỆ ĐIỀU KIỆN:

 • Đội ngũ:

  Chỉ tiêu:

  • 100% CBGV đều đạt chuẩn trë lªn , có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trong sáng lành mạnh, Không vi phạm pháp luật, các quy định của ngành, không vi phạm pháp lệnh dân số.
  • 100% CBGV có trình độ chuyên môn khá trở lên.
  • 100% CBGV thực hiện tốt ATGT, không để xảy ra tai nạn GT.

   Biện pháp:

   Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu câu vê chất lượng. Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên về nội dung, quan điểm đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo cấp học nói chung, công tác chi đạo và quản lí việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.

   Tiếp tục thực hiện đánh giá và bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lý chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học.

   Thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên (4 mô-đun) theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư sổ 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ( ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT- BGDĐT ngày 10/7/2012 ).

   Tích cực đổi mới công tác quản lí:

   + Tiếp tục đẩy mạnh ứng đụng công nghệ thông tin vào đổi mới công tác quản lí, sử dụng phần mềm EQMS trong công tác báo cáo số liệu thống kê chất lượng giáo dục tiểu học ba kì đảm bảo chính xác, kịp thời (đầu năm: 30/9, giữa năm: 15/01 và cuối năm: 15/6) theo công văn số 9283/BGDĐT-GDTH ngày 27/12/2013 về việc triển khai phần mềm quản lí chất lượng giáo dục tiểu học;

   + Sử dụng phần mềm phổ cập theo công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013 về việc hướng đẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lí PCGD-XMC;

   + Sử dụng phần mềm quàn lí trường học theo Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT ngày 13/2/2012 về việc triển khai sử dụng thống nhất hệ thống phần mềm quản lí trường học (VEMIS) trong các trường phổ thông.

    

   + Tuyên truyền GD đạo đức lối sống, GD pháp luật, ATGT cho CBGV.

   - S¾p xÕp bè trÝ đội ngũ hîp lý. Cã kÕ ho¹ch cö ®i häc n©ng cao trình độ chuyªn m«n: GV văn hóa, chuyên trách, tiếng Anh. N¨m häc nµycó  1 PHT ®i häc LLCT.

   - TÝch cùc båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn, kh«ng cã gi¸o viªn yÕu kÐm vÒ chuyªn m«n. Båi d­ìng vÒ t­ t­ëng, ®¶m b¶o nghiªm tóc thùc hiÖn quy ®Þnh cña ngµnh.

   - X©y dùng thÓ ®oµn kÕt v÷ng m¹nh.

   - Giao cho Đoàn TNCSHCM giới thiệu båi d­ìng ph¸t triÓn kÕt n¹pĐảng cho 01-2 đoàn viên ưu tú.

   - Thùc hiÖn ®¸nh gi¸ GV- HT-PHT theo ®óng quy ®Þnh.

   2. C¬ së vËt chÊt:

   ChØ tiªu: §¶m b¶o ®ñ phßng häc, ®iÖn s¸ng, qu¹t, bµn ghÕ, CSVC cho GV, HS thùc hiÖn cho qu¸ tr×nh D-H (c¸c líp vµ phßng tin và phòng chức năng). Đảm bảo trường Xanh- sạch –đẹp.

   BiÖn ph¸p:

  • Bè trÝ phßng häc ®Ó HS ®­îc häc 10 buæi/ tuÇn. Th­êng xuyªn tu bæ CSVC kÞp thêi phôc vô D-H.
  • Th­êng xuyªn kiÓm tra ®é an toµn cña c¸c thiÕt bÞ líp häc.
  • KiÓm kª CSVC, trang thiết bị, đồ dùng dạy- học theo tõng k×, giao tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n cho tõng GVCN.
  • Tiếp tục cải tạo cảnh quan nhà trường ở 2 khu.

   - TÝch cùc tham m­u x©y dùng thªm phßng häc 2 khu ®¶m b¶o ®ñ mçi líp /1 phßng.

   3.Sách, thiết bị dạy học

   * Chỉ tiêu: 100% GV có đủ SGK, SGV Đồ dùng dạy học. HS đủ SGK, bài tập, đồ dùng

   * Biện pháp:

   - Qu¸n triÖt yªu cÇu s¸ch thiÕt bÞ tíi tõng c¸n bé gi¸o viªn vµ häp phô huynh th«ng b¸o yªu cÇu mua ®ñ s¸ch vµ ®å dïng (líp 1, 2, 3, 4, 5) cho con em.

   - Sö dông 01 phßng häc lµm th­ viÖn, phßng ®äc vµ phßng häc liÖu.

   - H­íng dÉn ®äc, m­în s¸ch vµ thiÕt bÞ. Ph©n lo¹i dÔ t×m, dÔ thÊy, dÔ lÊy vµ nghiÖp vô th­ viÖn.

   - Qu¶n lý tèt hå s¬ ®Çu s¸ch + thiÕt bÞ, hå s¬ m­în tr¶ s¸ch, mçi khèi 1 sæ.

   - Kiểm tra rà soát thực trạng thiết bị dạy học, sửa chữa bổ sung theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu theo thông tư­ số15/2009/TT-BGD&ĐT ban hành ngày 16/7/2009 của Bộ giáo dục và đào tạo.

   - Quan tâm bồi d­ưỡng chuyên môn nghiệp vụ của viên chứ­c phụ trách thiết bị

   - Tổ chức xây dựng tủ sách dùng chung; bảo đảm ngay từ khi bước vào năm học mới tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để học tập.

   - Giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, vở trong từng tiết cho phù hợp.

   - XD kế hoạch từng bước mua mới, thay thế, sửa chữa bàn ghế đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Thông tư số 26/2011/TTLT-BGDDT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 về Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh.

   - Tổ chửc kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (TBDH) để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành (Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009), đồng thời quản lí tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học. Thực hiện Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo đục đào tạo. Đồng thời quản lý tốt việc sử dụng và bảo quản các thiết bị dạy học (nhất là thiết bị phòng tin học). Ngoài ra, cần quan tâm đến đồ dùng, thiết bị dạy học cho các môn Thể dục, tiếng Anh.

   - Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các TBDH hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin. Thực hiện sử dụng phần mềm EQMS trong công tác báo cáo số liệu thống kê chất lượng giáo dục tiểu học ba kì đảm bảo chính xác, kịp thời (đầu năm: 30/9, giữa năm: 15/01 và cuối năm: 15/6).

   - Tổ chức GV tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ. Mỗi khối có ít nhất 01-2 đồ dùng tự làm/ năm, dự thi vào 20.11 và dịp 26/3

   Thµnh lËp Ban th­ viÖn tr­êng häc:

             §/c Hång              Phã hiÖu tr­ëng               tr­ëng ban.

             §/c DiÖp               C¸n bé th­ viÖn               phã ban.

                  5 tổ trưởng                                                   uû viªn.

   • 4. Công tác tài chính:

     Chỉ tiêu: Thực hiện thu –chi đúng theo quy định của cấp trên. Công khai tài chính đúng quy định.

    Biện pháp:

    - Thực hiện thu theo dúng quy trình 5 bước.

    - Qu¶n lý: §¶m b¶o thêi gian, chÕ ®é lao ®éng ®èi víi CBGV. §¶m b¶o ®óng thñ tôc hµnh chÝnh, hå s¬ cña nhµ tr­êng, cña gi¸o viªn vµ häc sinh, cã kÕ ho¹ch l­u gi÷ hå s¬ trªn trang ®iÖn tö.

    - Tµi chÝnh: Thu vµ chi tµi chÝnh râ rµng rµnh m¹ch, c©n ®èi thu chi.

    - Qu¶n lý thu, chi theo ®óng quy ®Þnh cña cÊp trªn quy ®Þnh. C«ng khai tµi chÝnh tr­íc tËp thÓ 2 lÇn/ 1n¨m vµo cuèi kú I vµ cuèi n¨m.

    - Thùc hiÖn ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch nh­ chÝnh s¸ch n©ng l­¬ng, èm ®au, thai s¶n theo b¶o hiÓm theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi gi¸o viªn.

    - Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp thực tế.

    IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ

  • Công tác tham mưu- XD kế hoạch:

   */Chỉ tiêu: Có đủ các loại kế hoạch: chung, KH từng bộ phận phù hợp thực tế nhà trường.

   */ Biện pháp:

   - Kết hợp 3 môi trường giáo dục, nhà trường thường xuyên tham mưu các cấp lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể và hội cha mẹ HS quan tâm tới HĐGD của nhà trường.

                 - Họp hội cha mẹ học sinh và phụ huynh toàn trường thông báo kế hoạch của nhà trường. Quán triệt phụ huynh chuẩn bị đầy đủ đồ dùng sách vở, trang phục,… cho con em, quan tâm đến việc học tập. Tuyên truyền kế hoạch giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

   - Kêu gọi các tổ chức quan tâm giúp đỡ tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, HS năng khiếu trong trường. Trong năm học Đảng Ủy- UBND xã và hội phụ huynh đều có quà cho HSKK và HS năng khiếu đạt cấp huyện trở lên.

   - XD cụ thể các loại KH theo năm , tháng, tuần, có các chỉ tiêu và biện pháp phù hợp.

  • Lưu giữ các KH chung 1 tập cùng HT và lưu ở từng bộ phận.
  • Bổ sung các nội dung cho phù hợp từng thời điểm và theo văn bản HD cấp trên.
  • Công tác lãnh đạo chỉ đạo:

   */ Chỉ tiêu: Lãnh đạo chỉ đạo theo đúng quy định của PL, các văn bản chỉ đạo của ngành

   */ Biện Pháp: Thực hiện : Dân chủ- Kỉ cương – Hiệu quả. Thực hiện đúng quy chế nội vụ cơ quan và theo điều lệ trường tiểu học.

  • Công tác kiểm tra- Đánh giá:

   */ Chỉ tiêu: - Có đủ KH kiểm tra nội bộ trường học. Kiện toàn ban kiểm tra nội bộ trường học, ban TTND.

   100% CBGV được kiểm tra trong đó 50% được kiểm tra HĐSP nhà giáo.

     - Đánh giá 100% CBVC đúng hiệu quả thực tế đạt được. 

   */ Biện pháp:

   - Chỉ đạo các kì kiểm tra đánh giá HS nghiêm túc, đúng quy chế.

   - XD KH Kiểm tra nội bộ trường học cụ thể theo năm tháng , tuần với các nội dung và con người cụ thể. Tăng cường kiểm tra đột xuất, tư vấn thúc đẩy, khắc phục thiếu sót sai phạm.

  • Nâng cao ý thức tự rèn tự kiểm tra của CBGV. Đánh giá CBVC theo quy định từ : Tự đánh giá-> tổ đánh giá-> HT đánh giá.
  • Đánh giá theo từng chặng thi đua và cuối năm.

   Khen thưởng - kỉ luật đúng quy định, quy chế cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ.

    4. Xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia:

   */  Chỉ tiêu: Giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 với các tiêu chí.

   */  Biện pháp:

   - Tăng cường tham mưu các cấp bổ sung CSVC đảm bảo không nợ chuẩn theo quy định ( phòng học, phòng chức năng)

   - Tham mưu có đủ đội ngũ biên chế theo TT35.

   - CBGV thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

   - Không ngừng nâng cao chất lượng GD- học tập đạt quy định theo chuẩn.

   - Tăng cường đáp ứng đủ thiết bị dạy học cho GV, HS.

   - Tham mưu cấp sổ đỏ cho phần diện tích mở rộng trường khu Mễ Sơn.

   5. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

   Chỉ tiêu:  Có đủ hồ sơ theo quy định TT42. Có đủ lực lượng tham gia KĐCL. Phấn đấu đạt cấp độ 2.  Năm học 2015-2016, phấn đấu đăng ký đánh giá ngoài kiểm tra công nhận.              

   Biện pháp:

   - Tăng cường tham mưu các cấp, thực hành tiết kiệm để bổ sung CSVC đảm bảo không nợ chuẩn theo quy định (phòng học, phòng chức năng), thiết bị D- H.

   - Tạo ĐK cho CBGV thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu đủ % GV đạt danh hiệu cao: 40% trở lên. Hiệu quả GD 97% trở lên.

   Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 ban hành Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Cuối mỗi năm học trường thực hiện tự đánh giá theo quy định,  thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá hàng năm, theo chỉ đạo của PGD.

   Cập nhật, bổ sung đầy đủ hồ sơ, dữ liệu liên quan đến hoạt động của cơ sở giáo dục, các điều kiện cần thiết khác để phục vụ công tác tự đánh giá. Củng cố và phát huy kết quả kiểm định chất lượng giáo dục, không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng giáo dục.

   6Công tác Thi đua

   Chỉ tiêu:        1/ TËp thÓ:

   - Chi bé trong s¹ch v÷ng m¹nh.

   - TËp thÓ lao ®éng tiªn tiÕn.

   - C«ng ®oµn v÷ng m¹nh.

   - Liªn ®éi xuÊt s¾c cấp huyện.

   - TËp thÓ lao ®éng tiªn tiÕn:Tæ 1;2;3;4; 5,Tổ Văn phòng.

                          2/ C¸ nh©n: 

   100% Hoµn thµnh nhiÖm vô.

   100% Lao ®éng tiªn tiÕn.                 

   ChiÕn sÜ thi ®ua  –TPT G- GV d¹y giái c¸c cÊp: 15®/c trở lên.

   Biện pháp:

  • Tổ chức tuyên truyền công văn chỉ đạo mới của HĐ thi đua các cấp.
  • Tạo mọi ĐK để GV đăng kí và thực hiện phấn đấu danh hiệu cao trong thi đua đạt 40% trở lên trong mỗi tổ.
  • Khen thưởng kịp thời với CBGV có thành tích trong phong trào thi đua.

   7. Phối hợp lực lượng giáo dục địa phương:

   - Thực hiện phối hợp 3 nhà trường – Hội đồng GD- Phụ huynh trong xã nâng cao hiệu quả GD.

   - Phối hợp, giữ vững đảm bảo mối quan hệ thường xuyên:Gia đình- Nhà trường- xã hội để GD HS đạt hiệu quả về: Đức –Trí- Thể- Mĩ. 

   8. Thông tin báo cáo:

    */ Chỉ tiêu: Đủ các loại báo theo quy định. Số lượng chính xác, kịp thời. Lưu giữ báo cáo đầy đủ, khoa học.

   */ Biện pháp: Từng cá nhân CBGV, các bộ phận đoàn thể nâng cao ý thức trong việc làm báo cáo đảm bảo đúng thực tế, cần chốt số liệu đúng, nộp báo cáo đúng thời gian, đúng thể thức quy định. Báo cáo tránh sai lỗi chính tả, tránh copy.

   - Có sổ theo dõi công văn đi – đến. Mọi báo cáo đi nộp cấp trên đều phải qua cán bộ văn phòng để ghi số báo cáo và có bản lưu tại CB văn phòng (đ/c Nhị).

   - Các loại báo cáo đến qua đường bưu điện kể cả qua đường gmail đều được in và lưu giữ tại VP (đ/c Diệp) và photo 1 bản  lưu ở từng bộ phận để thực hiện.

   V.Một số hoạt động khác

  • Vẽ tranh về chủ quyền biển đảo đối với HS.T1/2016 cấp cụm,T3cấp huyện.
  • Tham gia các hội thi do ngành phát động.
  • Kết hợp cùng cụm giao lưu tiếng hát dân ca cấp tỉnh vào tháng 2.
  • Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Sao Nhi đồng, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn TNCSHCM với công tác giáo dục của nhà trường.
  • Tham mưu với chính quyền địa phương tìm nguồn kinh phí từ ngân sách và đẩy mạnh công tác xã hội hóa để hỗ trợ các hoạt động giáo dục: tổ chức các hoạt động giao lưu học sinh, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao.
  • Tích cực đổi mới công tác quản lí: thực hiện “ba công khai”, thực hiện kiểm định chất lượng trường tiểu học.
  • Việc làm mới: Cải tạo cảnh quan nhà trường đầu tư nhiều hơn cho Mễ Sơn.
  • C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   Căn cứ vào kế hoạch năm học 2015-2016 của cấp trên, kế hoạch của trường, các bộ phận đoàn thể, các tổ chuyên môn, từng giáo viên xây dựng kế hoạch phù  hợp cho bộ phận mình với tinh Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm. Đội ngũ CBQL và nhà giáo nhà trường sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm, tay nghề, góp phần xây dựng trường học thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015-2016./.

   Nơi nhận:

   HIỆU TRƯỞNG

   - Phòng GD&ĐT (báo cáo);

   - CBGV để thực hiện;

   - Lưu VT.

    

    

    

    

   Nguyễn Thị Xuyên

    

   1. LỊCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ THEO THÁNG

   Năm học 2015-2016

  • Thời gian

   Nội dung công tác

   8/2015

   - Hoàn thành hồ sơ tuyển sinh lớp Một, danh sách HS các lớp.

   - Họp Hội đồng, ổn định phân công đội ngũ. XD triển khai một số quy chế cơ quan.

   - Họp chuyên môn đầu năm, triển khai TKB, các quy định CM.

   - Thực hiện tuần SHTT đầu năm, tuần 0 với lớp 1. Thực hiện giảng dạy chương trình tuần 1 -> 2.

   - Kiểm tra các hoạt động đầu năm từng lớp.

   - Tập luyện ca múa, TD giữa giờ, nghi thức khai giảng.

   - Thống kê, báo cáosố liệu đầu năm .

   - Hoàn thiện các bảng biểu văn phòng.

   - Vào số liệu phổ cập năm 2015.

   9/2015

   - Thực hiện giảng dạy chương trình tuần 3 ->6.

   - Phê duyệt kế hoạch các bộ phận trong trường, duyệt KH với PGD.

   - Họp giao ban Cụm trường thống nhất thực hiện nhiệm vụ năm học.

   - Tổng hợp báo cáo số PGD liệu đầu năm (trường, lớp, đội ngũ).

   - Ra Quyết định thành lập các tổ, các bộ phận.

   - T/c Khai giảng năm học. Tổ chức cho GV ủng hộ giúp đỡ HSKK lần thứ nhất/năm

   - Lập danh sách học sinh hưởng ứng tham gia thi giải Toán, tiếng Anh, các câu lạc bộ, sân chơi.( có đơn của HS được PH kí )

   - Thu thập thông tin, nhập dữ liệu PCGDTH chuẩn bị kiểm tra, công nhận xã/phường/thị trấn đạt chuẩn PCGDTH ĐĐT năm 2015.

   - Chuyên đề âm CGD lớp 1 cấp huyện. chuyên đề các môn khối 2-khối 5 cấp trường.

   - Hội Nghị CBVC triển khai NVNH.

   - Tổ chức kí các cam kết của GV trong năm học.

   - Kiểm tra HĐSPNG: 1-2 đ/c, đột xuất 2-3 đ/c

   10/2015

   - Thực hiện chương trình tuần 7 ->10.

   - Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CB, GV theo KH của PGD.

   - Đăng kí kế hoạch học Bồi dưỡng thường xuyên của các trường.

   - Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

   - Kiểm tra HĐSPNG 2-3 đ/c + đột xuất: 2-3đ/c .

   - Chuyên đề TVCN lớp 1cấp trường.

   - Kiểm tra trang trí lớp học lần 2.

   - Khảo sát hoạt động của các câu lạc bộ em yêu thích môn học .

   - Hội khoẻ cấp trường- Cụm trường.

    

   11/2015

   - Thực hiện chương trình tuần 11 ->14.

   - Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

   - Kiểm tra kiến thức giáo viên.

   - Tự kiểm tra đánh giá trường chuẩn Quốc gia.

   - Tổ chức các HĐ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Thi đồng diễn TD, ca múa sân trường giữa các lớp.

   - Hội khoẻ cấp Huyện. Chữ đẹp cấp cụm+ huyện.

   12/2015

   - Thực hiện chương trình tuần 15 ->18.

   - Hướng dẫn kiểm tra CHKI và nắm tình hình tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I ở các trường.

   - Tổ chức thamgia hội khoẻ cấp Tỉnh.

   - Triển khai Kế hoạch giao lưu học sinh năng khiếu Viết chữ đẹp, Vẽ tranh cấp huyện.

   - Tổ chức ra đề +Đánh giá công tác ra đề + KTĐK học kỳ I.

   - Tổ vào số liệu cuối kỳ và sơ kết học kỳ I .

   - Kiểm tra HĐSPNG+ đột xuất 2-3đ/c.

   01/2016

   - Thực hiện chương trình tuần 19 ->22

   - Tổng hợp, báo cáo sơ kết học kỳ I. Nhập dữ liệu và báo cáo EQMS

   - Thi Olympic tiếng Anh cấp Huyện

   - Thi Viết chữ đẹp và Vẽ tranh Biển đảo quê hương cấp Cụm

   - Hội giảng Vòng2

   - Sơ kết k1 . Sơ kết thực hiện CGD và thực hiện TT30

   02/2016

   - Thực hiện chương trình tuần 23 ->25

   - Dự chuyên đề và hội giảng về việc vận dụng các kỹ thuật dạy học tích cực vào giảng dạy môn Tiếng Việt cấp Huyện

   - Các trường tổ chức thi Violympic Toán cấp huyện.

   - Tham dự liên hoan tiếng hát dân ca GV HS

   - Kiểm tra hồ sơ trường chuẩn Quốc gia

   - Kiểm tra HĐSPNG:2-3đ/c , đột xuất 2-3đ/c.

   - Nghỉ Tết Nguyên đán

   3/2016

   - Thực hiện chương trình tuần 25->28

   - Tổ chức thi Violympic Toán, Tin học trẻ cấp Huyện

   - Thi Viết chữ đẹp và Vẽ tranh Biển đảo quê hương cấp Huyện

   - Bồi dưỡng và đưa học sinh IOE cấp tỉnh

   4/2015

   - Thực hiện chương trình tuần 29->33

   - T/h kiểm tra cuối năm và tổng kết năm học.

   - Bồi dưỡng và đưa học sinh thi Violympic Toán cấp tỉnh

   - Bồi dưỡng và đưa học sinh thi Violympic Toán cấp Quốc gia IOE cấp Quốc gia

   5/2016

   - Thực hiện chương trình tuần 35

   - Hoàn thành chương trình 22/5/2015

   - Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 19.5

   - Tổng hợp báo cáo cuối năm.

   - Tổ chức kiểm tra cuối năm học.

   - Tổ chức kiểm tra định kì cuối năm học kết hợp bàn giao chất lượng từ lớp dưới lên lớp trên.

   - t/h tổng kết năm học.

   - Đánh giá thi đua của CBGV, trường. Hoàn thiện hồ sơ TĐ Báo cáo các chỉ tiêu thi đua.

   - Gửi kết quả đánh giá công tác Bồi dưỡng thường xuyên về PGD

   6+ 7/2016

   - Tổng hợp, báo cáo tổng kết năm học 2015-2016.

   - Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.

   - Tiếp nhận trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 năm học 2016-2017

   - Nhập dữ liệu và báo cáo phần mềm EQMS.

   - Dự thắp nến tri ân 27.7 và thăm GĐCS thân nhân GV.

   - Tổ chức gác hè + Thực hiện phòng chống bão lụt theo quy định.

   Thực hiện các loại báo cáo trong tháng.

    

   CÁC NỘI DUNG TRONG KẾ HOẠCH

   PHẦN I:         CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO NĂM HỌC : 2015-2016

   PHẦN II:        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG 2015- 2016

  • KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH
  • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC
  •  KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN
  • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
  • KẾ HOẠCH ĐỘI TNTPHCM
  • KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN
  • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN.
  • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA: TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN- HỌC SINH TÍCH CỰC.
  • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PTTĐ:                                   HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH;                       MỖI THẦY CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO;      CUỘC VẬN ĐỘNG “HAI KHÔNG”.
  •  KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
  •  

    

    

    

    

    

    

     

   Tác giả: Nguyễn Thị Xuyên

Bài viết liên quan